Mẫu biên bản họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu biên bản họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..
..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB


, ngày  tháng  năm 20

BIÊN BẢN HỌP
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 
Hồi giờ , ngày  tháng  năm , tại ..
Cơ quan/doanh nghiệp  đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ quan/doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 
Thành phần:
1. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Chủ trì
2. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Thư ký
3. Ông (bà) .; chức vụ: ..
4. Ông (bà) .; chức vụ: .. 
.
Nội dung:
1. Chủ trì thông qua mục đích, nội dung, yêu cầu cuộc họp và báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng cơ quan/doanh nghiệp.. đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 
2. Các thành viên dự họp đã thảo luận, nhất trí đánh giá: Năm.. cơ quan/doanh nghiệp.. đã thực hiện đạt đủ các tiêu chí về xây dựng cơ quan/doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; các thành viên dự họp đã thảo luận, thống nhất/.. đồng chí đạt tỷ lệ.. % phiếu nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố.. xét duyệt, công nhận cơ quan/doanh nghiệpđạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm.......
Cuộc họp kết thúc hồi  giờ  cùng ngày, đã thông qua biên bản với nội dung trên, không có ý kiến khác./.
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG (CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_kiem_diem_danh_gia_tinh_hinh_ket_qua_xay_du.doc