Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP
	Số:............
Mẫu 02/ATBX-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 .............., ngày … tháng… năm…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:……………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………….….
Điện thoại:……………….Fax:……………….E-mail:…………………………
	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.
1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)
Địa chỉ:……………………………………………………………………….….
Điện thoại:………………Fax:……………….E-mail:………………………….
2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:……………………………………... 
Chức vụ:………………………………………..Giới tính: Nam (Nữ)………….
3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:
Tên công việc bức xạ
Ngày dự kiến
 bắt đầu
4. Các hồ sơ có liên quan khác:
	(1)...........................................................................................................................
(2)...........................................................................................................................
(3)...........................................................................................................................
	..............(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.
Người quản lý cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • doccapgiayphephdcuacsbucxa.doc