Mẫu Biên bản họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện khu dân cư/thôn/tổ dân phố An toàn về an ninh, trật tự

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Biên bản họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện khu dân cư/thôn/tổ dân phố An toàn về an ninh, trật tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
KDC/THÔN/TỔ DÂN PHỐ
Số: /BB-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày . tháng  năm 20

BIÊN BẢN HỌP
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHU DÂN CƯ /THÔN/TỔ DÂN PHỐ “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM .
Hồi giờ , ngày  tháng  năm , tại ..
Khu dân cư/thôn/tổ dân phố đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự” năm .
Thành phần:
1. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Chủ trì
2. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Thư ký
3. Ông (bà) .; chức vụ: 
4. Ông (bà) ..; chức vụ: 
.
Nội dung:
1. Chủ trì thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp và báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư/thôn/tổ dân phố...... đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm......
2. Các thành viên dự họp đã thảo luận, nhất trí đánh giá: Năm...... khu dân cư/thôn/tổ dân phố.. đã thực hiện đạt đủ các tiêu chí về xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; khu dân cư/thôn/tổ dân phố...... đã thảo luận và thống nhất ....../...... đồng chí đạt tỷ lệ.. % phiếu nhất trí, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...... xét duyệt, công nhận khu dân cư/thôn/tổ dân phố...... đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm.......
Cuộc họp kết thúc hồi...... giờ..... cùng ngày, đã thống nhất thông qua biên bản với nội dung trên, không có ý kiến khác./.
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_kiem_diem_danh_gia_tinh_hinh_ket_qua_thuc_h.doc
Biểu Mẫu liên quan