Mẫu Báo cáo Tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm (hoặc cuối năm) - Mẫu số 07

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo Tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm (hoặc cuối năm) - Mẫu số 07, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
TÊN DOANH NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 
, ngày  tháng  năm ..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM .. (HOẶC CUỐI NĂM ..)
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố... 
(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...)
Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ..
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
I. Số lao động đầu kỳ
Đơn vị: người
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
II. Số lao động tăng trong kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
III. Số lao động giảm trong kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Lý do giảm
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
Nghỉ hưu
Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc
Kỷ luật sa thải
Thỏa thuận chấm dứt
Lý do khác
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IV. Số lao động cuối kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

File đính kèm:

  • docxmau_bao_cao_tinh_hinh_thay_doi_ve_lao_dong_6_thang_dau_nam_h.docx
Biểu Mẫu liên quan