Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02-DN

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02-DN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị báo cáo: .................
Mẫu số B02 – DN
Địa chỉ:...............
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm
 	 Đơn vị tính:............
CHỈ TIÊU
Mã 
số
Thuyết minh
Năm
nay
Năm
trước
1
2
3
4
5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)
10
4. Giá vốn hàng bán
11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)
20
6. Doanh thu hoạt động tài chính
21
7. Chi phí tài chính
22
 - Trong đó: Chi phí lãi vay 
23
8. Chi phí bán hàng
25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}
30
11. Thu nhập khác
31
12. Chi phí khác
32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
51
52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)
60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
71
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần 	 Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

File đính kèm:

  • docxmau_bao_cao_ket_qua_hoat_dong_kinh_doanh_mau_so_b02_dn.docx