Mẫu quyết định Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Công ty TNHH một thành viên)

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu quyết định Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Công ty TNHH một thành viên), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP
--------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------
Số:. /QĐ-
..............., ngày.....tháng.....năm....
	 	 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh) 
__________
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:
1. 	
2. 	
Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Thời gian thực hiện kể từ ngày: 	
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.	 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_ve_viec_thay_doi_noi_dung_dang_ky_kinh_doanh.doc
Biểu Mẫu liên quan