Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN HỢP TÁC XÃ
-----
Số:......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:
Số lượng thành viên đối với LHHTX
Số lượng xã viên
Tổng số xã viên
Cá nhân
Đại diện hộ gia đình
Đại diện pháp nhân
Tổng số
Công dân
Cán bộ, công chức đương nhiệm
1=2+5+6
2=3+4
3
4
5
6
- Hợp tác xã *
- Liên hiệp hợp tác xã
1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất
2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai
.......
* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................
2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:
Họ và tên (ông/bà)
Ngày sinh
Nơi thường trú
Chức danh
Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX
Ban kiểm soát
........, ngày..... tháng..... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDanh-sach-thanh-vien-HTX.doc