Đơn xin thuyên chuyển công tác

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin thuyên chuyển công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.
Họ và tên :................................................................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….
Nơi sinh :………………………………..
Hộ khẩu thường trú :................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................ 
Đơn vị công tác :....................................................................................................................................... 
Văn bằng chuyên môn :............................................................................................................................. 
Giáo viên môn : ........................................................................................................................................ 
Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : ..................................................... 
Chức vụ, công việc đang làm :.................................................................................................................... 
Nhiệm sở xin chuyển đến :......................................................................................................................... 
1/............................................................................................................................................. 
2/............................................................................................................................................. 
Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
                                                                                                  Ngày            tháng        năm 200…
. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                        
   Ký tên
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

File đính kèm:

  • docDxthchuyencongtac.doc
Biểu Mẫu liên quan