Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
………., ngày …. tháng …. năm ….
ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Kính gửi: ……………………………………………..
Tên tôi là (viết chữ in hoa): ......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..……. Nam, Nữ:..............
Được bổ nhiệm là hòa giải viên lao động tại …………………….. (tên địa bàn) theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ...........................................................
Nay tôi xin thôi làm hòa giải viên lao động kể từ ngày.... tháng ….. năm.
Lý do (trình bày ngắn gọn) .......................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xác nhận của cơ quan đang công tác
(nếu có)
(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDon-xin-thoi-tham-gia-hoa-giai-vien-ld.doc
Biểu Mẫu liên quan