Báo cáo công tác nước ngoài

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo công tác nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……….., ngày ……..tháng …năm……
BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
Họ và tên cán bộ: 	
Đơn vị (Khoa, Phòng, ban, Trung tâm): 	
Đã đi nước: 	 Từ 	đến:	
Mục đích: 	 
Chi phí do ai tài trợ: 	
Trong thời gian ở nước ngoài tôi đã làm: 	
1. VỀ CHUYÊN MÔN (Nêu tóm tắt các vấn đề chuyên môn đã làm và kết quả) 
2. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 
3. CÁC VẤN ĐỀ NGOÀI CHUYÊN MÔN (Nêu tên các công việc đã làm như tham gia hội chợ, hội thảo, gặp gỡ, trao đổi, tên cá nhân hay tổ chức nước ngoài đã làm việc, tiếp xúc nếu có, mục đích, nội dung, kết quả) 
4. NHỮNG KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TRƯỜNG VÀ CẤP TRÊN 
	Người báo cáo ký tên
 * Ghi chú: Bản báo cáo này làm tại Phòng Tổ chức - Hành chính sau khi đi nước ngoài về và được lưu giữ trong Hồ sơ cán bộ ở chế độ MẬT. 

File đính kèm:

  • docMau-bao-cao-sau-khi-di-hoc-NN.doc
Biểu Mẫu liên quan