Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên:  Nam, Nữ 
Ngày, tháng, năm sinh: . Dân tộc: 
Nơi ở hiện nay: .
Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: 
Ngày vào ngành GD&ĐT: 
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): 
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) .
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):
+ Cấp cơ sở: 
+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: 
Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: 
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật: 
Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: 
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: 
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
,ngàythángnăm 200
Người khai ký
(Ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • docban_tom_tat_thanh_tich_ca_nhan_de_nghi_xet_tang_ky_niem_chuo.doc
Biểu Mẫu liên quan