Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1279 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
24. Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giỏm định sở hữu cụng nghiệp
Trỡnh tự thực hiện:
Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký cú thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trớ tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phũng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chớ Minh và Đà Nẵng.
Xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ cú đủ tài liệu theo quy định và người đăng ký đỏp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục Sở hữu trớ tuệ ra thụng bỏo chấp nhận hồ sơ, trong đú nờu rừ kế hoạch kiểm tra;
+ Trường hợp hồ sơ cú thiếu sút hoặc người đăng ký khụng đỏp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục sở hữu trớ tuệ ra thụng bỏo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ ủể người đăng ký sửa chữa hoặc cú ý kiến phản đối. Nếu người đăng ký khụng sửa chữa thiếu sút hoặc sửa chữa thiếu sút khụng đạt yờu cầu, khụng cú ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối khụng xỏc đỏng thỡ Cục trưởng Cục sở hữu trớ tuệ ra thụng bỏo chớnh thức từ chối chấp nhận hồ sơ (cú nờu rừ lý do).
Cỏch thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trớ tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phũng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chớ Minh và Đà Nẵng.
Qua bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo Mẫu);
+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (cú chứng thực);
+ Giấy xỏc nhận quỏ trỡnh cụng tỏc;
+ 02 ảnh 3x4;
+ Chứng từ nộp phớ kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: Cục Sở hữu trớ tuệ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh:
Thụng bỏo kết quả kiểm tra;
Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giỏm định viờn sở hữu cụng nghiệp.
Lệ phớ:
Phớ kiểm tra nghiệp vụ giỏm định sở hữu cụng nghiệp (mỗi mụn): 240.000 đồng.
Phớ phỳc tra kết quả kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu cụng nghiệp (mỗi mụn):
150.000 đồng.
i. Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giỏm định sở hữu cụng nghiệp (Mẫu kốm theo).
Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.
Căn cứ phỏp lý của thủ tục hành chớnh:
Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trớ tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trớ tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trớ tuệ;
Thụng tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Cụng nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giỏm định viờn sở hữu cụng nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giỏm định sở hữu cụng nghiệp;
Thụng tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 sửa đổi, bổ sung Thụng tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giỏm định viờn sở hữu cụng nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giỏm định sở hữu cụng nghiệp;
- Thụng tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chớnh quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phớ, lệ phớ sở hữu cụng nghiệp.

File đính kèm:

  • docxkiemtranghiepvugiamdinhsohuucongnghiep.docx
Biểu Mẫu liên quan