Biểu mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1279 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY …
_______________
Số: …
V/v Thành lập Hội đồng Kỉ Luật
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	 ________________
..., ngày... tháng ... năm ...
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...
Căn cứ điều lệ Công ty …
Căn cứ chức năng và quyền hạn của Tổng Giám đốc	
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.	Thành lập Hội đồng Kỷ luật bao gồm các thành viên trong danh sách đính kèm.
Điều 2.	 Hội đồng Kỷ luật căn cứ Nội quy, quy định Cộng ty …, có trách nhiệm xem xét xử lý việc vi phạm kỷ luật của nhân viên.... và quyết định biện pháp giải quyết, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm.
Điều 3.	Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và các ông/bà có tên trong danh sách đính kèm có trách nhiệm thi hành quyết định này/.
Điều 4.	Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nơi nhận:
 Như điều 3;
 Thông báo toàn Công ty
Lưu: VT
Tổng giám đốc/Giám đốc VP
Biểu mẫu được sử dụng phù hợp với phần mềm MISA.AMIS.HRM

File đính kèm:

  • docMISA_Bieu_mau_Quyet_dinh_Thanh_lap_Hoi_dong_Ky_luat.doc