Biểu mẫu Quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương cho nhân viên

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Quyết định của tổng giám đốc về việc tăng lương cho nhân viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY
Số: ..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày tháng. năm..
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên
TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty ..
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư sốngày .. tháng . năm .. về việc thành lập Công ty .
Căn cứ Điều lệ Công ty..
Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà . đối với sự phát triển của Công ty
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ ngày .. tháng  năm ., mức lương của Ông/Bà	sẽ
là	(Bằng chữ).
Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà. căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
TỔNG GIÁM ĐỐC
Như Điều 2 Lưu HS, HC
CÔNG TY
Tổng Giám đốc

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_quyet_dinh_cua_tong_giam_doc_ve_viec_tang_luong_cho.docx
Biểu Mẫu liên quan