Biên bản Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động
- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông báo số .../BHXH-PT ngày .././ và Thông báo số ...../BHXH-PT ngày .../.../ của Bảo hiểm xã hội  về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Hôm nay, ngày .././ , tại trụ sở ., tiến hành làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể như sau:
I. Thành phần
1. Đại diện Bảo hiểm xã hội .:
- Ông (bà).., chức vụ: .
- Ông (bà).., chức vụ: .
2. Đại diện đơn vị :
- Ông (bà).., chức vụ: .
- Ông (bà).., chức vụ: .
II. Nội dung
1. Tình hình đơn vị
1.1. Tổng số lao động của đơn vị: . người. Trong đó:
a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở đơn vị khác: . người.
b) Số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị: . người.
c) 
1.2. Tiền lương:
a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: .
b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động: 
2. Ý kiến của Cơ quan Bảo hiểm xã hội:
2.1. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu đơn vị thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội . trước ngày.././
2.2. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp ..
2.3.  
Sau ngày .././ đơn vị không thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động, Bảo hiểm xã hội .. sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
3. Ý kiến của đơn vị .
3.1 
3.2 
4. Các ý kiến khác
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau được thông qua các bên đều nhất trí, Bảo hiểm xã hội .. giữ 01 bản, đơn vị .. giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
ĐẠI DIỆN BHXH..

File đính kèm:

  • docbien_ban_lam_viec_ve_viec_dong_bao_hiem_xa_hoi_bao_hiem_y_te.doc
Biểu Mẫu liên quan