Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
...., ngày ...tháng ....năm ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG
Từ ngày: //2021 Đến ngày: //2021
Họ và tên:.. Bộ phận:
Stt
Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện
Khối lượng
Tự đánh giá
Ý kiến trưởng BP
Mức độ % hoàn thành
Mức độ % chất lượng
Mức độ % hoàn thành
Mức độ % chất lượng
Đề xuất, Kiến nghị, Góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:
Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
NGƯỜI BÁO CÁO

File đính kèm:

  • docbao_cao_ket_qua_cong_viec_hang_thang.doc
Biểu Mẫu liên quan