Biểu mẫu Nhận xét sinh viên thực tập

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Nhận xét sinh viên thực tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	------------	----------------------------------
NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP
	Kính gửi: 	Khoa Kinh tế và Luật, Trường Đại học Mở Tp.HCM
Trong thời gian từ ngày ..../ ... / .... đến ngày .... /... / ...., Đơn vị chúng tôi có nhận sinh viên ........................................... MSSV ........................ của Trường đến thực tập tại đơn vị, Sau khi hoàn tất quá trình thực tập, chúng tôi có nhận xét về quá trình thực tập như sau:
Nội dung đánh giá
Kém
Yếu
Trung bình
Khá
Giỏi
1. Kiến thức: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)
Kiến thức về ngành đã học
Ứng dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Tiếp thu kiến thức mới để nâng cao trình độ và chia sẻ với đồng nghiệp
Kiến thức về xã hội, kinh tế, văn hóa đảm bảo cho công việc
2. Kỹ năng: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)
Kỹ năng thực hành nghề nghiệp
Các kỹ năng mềm (giao tiếp, trình bày, quản lý thời gian, tổ chức công việc,...)
Kỹ năng tin học, ngoại ngữ phục vụ công việc
Kỹ năng hành chính văn phòng (soạn thảo, in ấn, photocopy, lưu trữ, đọc văn bản,...)
3. Thái độ: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)
Đạo đức, trách nhiệm với công việc, tinh thần kỷ luật
Quan hệ tương thân, thân thiện, hỗ trợ đồng nghiệp
Lắng nghe, góp ý xây dựng, có tính cầu thị
Cần mẫn, nhiệt tình, trung thực, tác phong nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp
Kết quả thực tập: 	 Đạt	 Không Đạt
Một số ý kiến khác: 	
	...., Ngày ... tháng ... năm ...
	Lãnh đạo đơn vị
	(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbieu_mau_nhan_xet_sinh_vien_thuc_tap.doc
Biểu Mẫu liên quan