Bản đăng ký xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản đăng ký xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
Xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 20.
Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Xã/phường/thị trấn . 
Đăng ký thực hiện đầy đủ các tiêu chí sau:
1. Quý I, Đảng ủy có nghị quyết; Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn có kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở hoạt động hiệu quả. 
2. Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
3. Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
b) Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng;
c) Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật;
d) Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; 
đ) Hoạt động ly khai, đòi tự trị;
e) Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân;
g) Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư, bao gồm:
a) Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác so với năm trước;
b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý;
c) Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
d) Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).
5. Công an xã, phường, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.
100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn đăng ký, trong đó có từ 70% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”./.

......., ngày  tháng  năm 20
UBND (XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN)...
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
* Lưu ý: Bản đăng ký được lập thành 02 bản; 01 bản lưu tại xã/phường/thị trấn thực hiện; 01 bản gửi Thường trực BCĐ PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý để theo dõi và đưa vào hồ sơ đăng ký./.

File đính kèm:

  • docban_dang_ky_xay_dung_xaphuongthi_tran_dat_tieu_chuan_an_toan.doc