Mẫu Biên bản Người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn - Mẫu số 49/BB-BT

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Biên bản Người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn - Mẫu số 49/BB-BT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 49/BB-BT
Form No. 49/BB-BT
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA Promulgated together with Circular No. 07/2019/TT-BCA ngày/dated 20/3/2019
....................(1) 
....................(2) 
Số/No:............/BB-BT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
BIÊN BẢN/MINUTES
Người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn/Escorted/deported person escapes
Căn cứ Quyết định số/Pursant to Decision No.. ngày/date..../..../....do/ signed by........ký.
Hôm nay/Today, hồi/at............giờ/hour..............phút/minute(s),ngày/date.............../................./............tại/in:.....................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đại diện bên giao gồm/Representative of Sender:
1................................................................Chức vụ/Position:.....................................Đơn vị/Organization:...........................................................
2................................................................Chức vụ/Position:.....................................Đơn vị/Organization:...........................................................
Đại diện bên nhận gồm/Representative of Receiver:
1................................................................Chức vụ/Position:.....................................Đơn vị/Organization:...........................................................
2................................................................Chức vụ/Position:.....................................Đơn vị/Organization:...........................................................
Với sự chứng kiến của/In the witness of: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND/CCCD số/ Fullname, address, position, ID Card No. - nếu có/if any)(3)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xác nhận/Confirm:
Ông(Bà)/Mr(Ms):...................................Sinh ngày/Date of birth:............/........../..........Quốc tịch/Nationality:.....................................	Nghề nghiệp/ Profession:....................................................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay/Current address: ..
CMND/CCCD hoặc hộ chiếu/ ID Card/Passport No.:............................................Ngày cấp/Date of issue:.................................
Nơi cấp/Place of issue:..............................................................................................................................................................................................................................
	Đã bỏ trốn trong quá trình áp giải/thi hành Quyết định trục xuất/Has escaped in the time of escort/execution the deportation Decision.
	Các tình tiết khác có liên quan/Other related circumstances (nếu có/ if any):................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Biên bản kết thúc hồi/ The minutes ends atgiờ/hour..phút/minute(s) cùng ngày/on the same day.
Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên giao, bên nhận mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây/ The minutes is made into 02 originals of the same value and content, the Sender, the Receiver keeps 01 original. The minutes is read for the above-mentioned with the same recognition and jointly sign below./.
NGƯỜI CHỨNG KIẾN/WITNESS
(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, Fullname)(3)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN/ REPRESENTATIVE OF RECEIVER 
(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, Fullname)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO/ REPRESENTATIVE OF SENDER
(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, Fullname)
(1) Tên cơ quan chủ quản/Name of the governing body; (2) Tên đơn vị của người lập biên bản/Name of agency made the record; (3) Nếu không có người chứng kiến phải ghi rõ lý do vào biên bản/If there is no witness, the reason must be stated in the minutes

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_nguoi_bi_ap_giaitruc_xuat_bo_tron_mau_so_49bb_b.doc