Văn bản huỷ bỏ di chúc

doc5 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Văn bản huỷ bỏ di chúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC
Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng) 
Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................
Sinh ngày:........./......../................
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ........................
Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)
................................................................................................ 
Trường hợp vợ chồng lập Văn bản huỷ bỏ Di chúc chung thì ghi như sau :
Ông ...
Sinh ngày: ……./…..../……………...
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày .…. /….../….... tại ...
Hộ khẩu thường trú: .(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…………………………………………………………………………………
cùng vợ là Bà : ...
Sinh ngày: ….../….../………….
Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ….. /…../……. tại ...
Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
 ……………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây vào ngày ……………..., tôi (chúng tôi) cú lập Di chúc được ………………………………………………………….chứng nhận ngày ..………….., số …………...., quyển số ………....….. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là …………………………………………………………………………………….
cho ..................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện huỷ bỏ Di chúc nêu trên.
	Trong trường hợp việc huỷ bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :
	Để làm chứng cho việc huỷ bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là :
Ông (Bà): ...
Sinh ngày: .…../.…../.……..
Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày .. /….../.….. tại 
Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).
 .……………………………………………………………………………
Ông (Bà): ...
Sinh ngày: .…../.…../.……..
Chứng minh nhân dân số: …………....cấp ngày .. /….../.……tại 
Hộ khẩu thường trú :(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..……………………………………………………………………………
Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị huỷ bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọcVăn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọcVăn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Người làm chứng (nếu cú) Người lập văn bản huỷ bỏ di chỳc 
(Ký và ghi rừ họ tờn) (Ký, điểm chỉ và ghi rừ họ tờn)
(Ký và ghi rừ họ tờn)
LỜI CHỨNG CỦA CÔng CHỨNG VIấN
	Ngày …. tháng .…. năm .……(bằng chữ………………………………....)
	(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thờm giờ, phỳt và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
	Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chớ Minh.
	(Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
	Tụi .………………….., Công chứng viờn Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chớ Minh
Chứng nhận:
	- Ông (bà) ………………... đó tự nguyện lập Văn bản huỷ bỏ di chúc này;
	- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
	- Nội dung của Văn bản huỷ bỏ di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xó hội;
	- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tụi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viờn đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viờn đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe Công chứng viờn đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó ký, điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
- Người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc đó nghe người làm chứng đọc lại, đó đồng ý toàn bộ nội dung và đó điểm chỉ vào Văn bản huỷ bỏ di chúc trước sự có mặt của tôi;
Văn bản huỷ bỏ di chúc được lập thành .… bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ... trang), cấp cho người lập Văn bản huỷ bỏ di chúc ... bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chớnh.
	- Số Công chứng …………... , quyển số ………..TP/CC- …………...
	Công chứng viờn
	(ký, đóng dấu và ghi rừ họ tờn)

File đính kèm:

  • docvanbanhuybodichuc.doc
Biểu Mẫu liên quan