Thủ tục xuất cảnh

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thủ tục xuất cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────	 ─────────────────
Số: _____/PTĐB
V/v Cử cán bộ của Viện PTĐB	 Cần Thơ, ngày tháng năm 200
đi học ...... tại .......
	Kính gửi:	- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ;
	- PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHCT.
Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Viện NC Phát triển ĐBSCL) nhận được thư của ...... về việc mời kỹ sư (Thạc sĩ) ....., cán bộ nghiên cứu sang .... tham dự chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ (Thạc sĩ) chuyên ngành .... tại Trường .... Thời gian .... năm, kể từ ngày ....
Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí có liên quan sẽ do Dự án ... đài thọ. 
Viện NC Phát triển ĐBSCL kính trình Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xem xét và chấp thuận cho Anh ... làm thủ tục xuất cảnh để tham dự khoá học đúng hạn.
Chân thành cảm ơn, kính chào trân trọng
Ý kiến Chi uỷ	 	GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:	
	- Như trên;
	- Lưu: Chi bộ Viện;	
	- Lưu: VP, TCCB.

File đính kèm:

  • docthutucxuatcanh.doc