Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1078 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02-TP-TGPL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày ..... tháng ..... năm 200..... 
ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: .........................(1)............................
Họ và tên: ..................................................(2 hoặc 2a)...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. Giới tính: ............................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
Điện thoại: …………………………
CMND số: ........................................... cấp ngày ...................... tại .......................
Nghề nghiệp: .......................................................................... Dân tộc: .................
Diện người được trợ giúp pháp lý: .........................................................................
Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tài liệu gửi kèm theo đơn: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ghi chú: ..................................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .....(1)..... xem xét trợ giúp pháp lý.
NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1):	 Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
(2): 	 Tên người được trợ giúp pháp lý 
(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý 

File đính kèm:

  • doctrogiupphaply.doc
Biểu Mẫu liên quan