Đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 969 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH
Kính gửi:……..........................
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Nguyên quán: ......................................................
Hiện cư trú tại: ..............................................................................................
Nhập ngũ ngày: ……………tháng……………năm 19………………….
Đơn vị: …………………………………………………...…
Quá trình, thời gian phục vụ quân đội (Khai rõ thời gian, đơn vị, địa bàn họat động)
................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... 
Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................................
Trường hợp bị bệnh (khai rõ thời gian bị bệnh trong QĐ):………………….
Tình trạng bệnh tật hiện nay: .........................................................................
........................................................................................................................
Tình trạng thượng tật (nếu có) ........................................................................
........................................................................................................................
Hiện nay đã được hưởng chế độ gì: .....................................................................
..........................................................................................................................
Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân.........................................................
..........................................................................................................................
Đề nghị các cấp .......................... xem xét cho tôi được giải quyết chế độ bệnh binh theo quy định của Nhà nước.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
............, ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của UBND xã, thị trấn 
 (Ký, đóng dấu)
 ............., ngày ....... tháng ..... năm .....
 Người làm đơn
 (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdondenghi-giaiquyet-chedo-benhbinh.doc
Biểu Mẫu liên quan