Đơn xin trở lại công tác

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin trở lại công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC
Kính gửi: 
- Hiệu trưởng trường ...........;
- Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;
- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm)	.
Tôi tên: 	
Chức vụ:	
Đơn vị công tác:	
Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường	
Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)	
Theo Công văn số………/XHNV-TCCB ngày…...tháng…….năm…….. 
của trường ..... về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ………………đến ngày…….....…....
Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày…………………
Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.
....., ngày tháng năm 20……
Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm 	Người làm đơn
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)	(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………………………………….
được trở lại công tác từ ngày ….../…../20…..
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký và ghi rõ họ tên)
	Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB 	Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docdonxintrolaicongtac.doc