Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 06/GPXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
Giấy phép xây dựng 
Biên bản kiểm tra hoàn công
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Kính gửi:.......................................................................... Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Tôi tên:.....................................................sinh năm:..........................
Chứng minh nhân dân số:	do:.............................. cấp ngày:	
Địa chỉ thường trú:
Số nhà:	 đường: 	
phường (xã):	quận (huyện):	
- Là chủ đầu tư công trình tại số:	
đường:.................................phường (xã):	 quận (huyện):	
đã được	 2 cấp Giấy phép xây dựng số: 	 ngày….tháng…. năm…
- Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày......tháng.....năm…do....................................cấp.
Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau Đánh dấu X vào ô thích hợp
:
+ Nội dung trong: 
 Giấy phép xây dựng ¨ Biên bản kiểm tra hoàn công ¨
+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: 	
Đính kèm:	HCM, ngày… tháng… năm….. 
-	 Người làm đơn,
- (ký và ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docdondenghithaydoinoidung.doc
Biểu Mẫu liên quan