Biểu mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 16/06/2015 | Lượt xem: 983 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY …
Số: …
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	 	 ….., ngày ... tháng ... năm 20..
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC …
Căn cứ Điều lệ Công ty …
Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổng Giám đốc/ Giám đốc …
Căn cứ vào Đơn xin nghỉ việc của Ông/ Bà... ngày....
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông/Bà ..., nhân viên Phòng..., Văn phòng... kể từ ngày __/__/__.
Điều 2.	Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi giao dịch liên quan đến Ông/Bà... kể từ thời hạn nêu trên sẽ không có hiệu lực.
Điều 3.	Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính Tổng và Ông/Bà...chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
Phòng Hành chính Tổng hợp;
Ông/Bà...
Nơi lưu:
Lưu VT
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC
Biểu mẫu được sử dụng phù hợp với phần mềm MISA.AMIS.HRM

File đính kèm:

  • docMISA_Bieu_mau_Quyet_dinh_cham_dut_HDLD.doc