Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng - Mẫu số 07/GTGT

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng - Mẫu số 07/GTGT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 07 /GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 151 /2014/TT-BTC ngày
 10/10/2014 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng
Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp).
Tên người nộp thuế:..........................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................
Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở . và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng. 
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm.....
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.
Chứng chỉ hành nghề số:.......
 Ngày .......tháng ....năm ....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

File đính kèm:

  • docthong_bao_chuyen_doi_ky_khai_thue_gtgt_tu_quy_sang_thang_mau.doc
Biểu Mẫu liên quan