Phiếu gửi chứng khoán giao dịch

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu gửi chứng khoán giao dịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
PHIẾU GỬI CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam
Tên Thành viên:……………………
Số hiệu Thành viên:........................... 
Số ĐKNSH*:……………do……...…cấp ngày*…………………...............................
Địa chỉ:............................................................................................................................
Số điện thoại:…………………………………Fax…………………………………....
Số tài khoản giao dịch:.....................................................................................................
Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lưu ký số chứng khoán thuộc sở hữu của chúng tôi như sau:
Tên chứng khoán:………………………………………………………………
Mã chứng khoán:……………………………………………………………….
Mệnh giá:……………………………………………………………………….
STT
Số sổ/Giấy CNSHCK
Loại chứng khoán *
Số lượng
Ghi chú
Tổng cộng
……., ngày……….tháng………năm………..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:* Loại chứng khoán: (1) CK phổ thông chuyển nhượng tự do
 (2) CK phổ thông chuyển nhượng có điều kiện
 (7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng
 (8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng	

File đính kèm:

  • docmauphieuguichungkhoangiaodich.doc