Mẫu Thông báo Về việc chấp thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh - Mẫu số 27/TB-ĐKT

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc chấp thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh - Mẫu số 27/TB-ĐKT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 27/TB-ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)
.(1)...
.(2)...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /TB-(3)
, ngày  tháng  năm 
THÔNG BÁO
Về việc chấp thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 83/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
Căn cứ hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của ..(4).. mã số thuế ...(5)... nộp ngày /./.
(2).... thông báo ....(4)...., địa chỉ ...(6)... về kết quả xử lý hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh/tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:
Người nộp thuế đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ ngày . tháng . năm .. đến ngày .. tháng .. năm .
Lý do tạm ngừng:	
Người nộp thuế không được tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, lý do:	
Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ liên hệ với cơ quan thuế:
..(2).(7)
Địa chỉ: (8). 
Số điện thoại: 	Địa chỉ E-mail:
Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- ;
- ;
- Lưu: VT, Bp ban hành TB.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
________________________
(1): Tên cơ quan thuế cấp trên
(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới
(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)
(4): Tên người nộp thuế
(5): MST/MSDN của người nộp thuế
(6): Địa chỉ của người nộp thuế
(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ
(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo
(9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_chap_thuankhong_chap_thuan_tam_ngung_h.docx