Mẫu Thông báo mã số thuế cá nhân - Mẫu số 14-MST

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo mã số thuế cá nhân - Mẫu số 14-MST, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 14-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:./TB-CT(CCT)
.., ngày  tháng  năm 
THÔNG BÁO 
Mã số thuế cá nhân
< Trường hợp thông báo mã số thuế cho cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập thì ghi:
Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày .../.../ của gửi đến cơ quan thuế như sau:
STT
Tên người nộp thuế
Số CMND/CCCD
Số hộ chiếu
Ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ hiện tại
MS số thuế
Ngày cấp mã số thuế
1
2
3
Yêu cầu thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có tên tại danh sách nêu trên. Cá nhân phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.
<Trường hợp thông báo mã số thuế cho cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại điểm b.4 Khoản 9 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế thì ghi:
Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:
Tên người nộp thuế:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	 ngày cấp 	 nơi cấp	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ hiện tại:	
Mã số thuế:	
Ngày cấp mã số thuế:	
Nơi nhận:
- 
- Lưu: VT, KK&KTT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ma_so_thue_ca_nhan_mau_so_14_mst.docx