Mẫu Quyết định Về việc gia hạn sử dụng đất - Mẫu số 13/ĐK

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định Về việc gia hạn sử dụng đất - Mẫu số 13/ĐK, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 13/ĐK
ỦY BAN NHÂN DÂN
.
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /QĐ-UBND
., ngày .. tháng .. năm 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn sử dụng đất
ỦY BAN NHÂN DÂN 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại  số .. ngày .. tháng .. năm ..,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép .. (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) đang sử dụng thửa đất số ...... thuộc tờ bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số . tại xã (phường, thị trấn) .. , huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) .., tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) . mục đích sử dụng 
Được gia hạn sử dụng đất đến ngày .. tháng .. năm ..;
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
1. Ký hợp đồng thuê đất bổ sung với người sử dụng đất (đối với trường hợp thuê đất),
2. Chỉ đạo cơ quan đăng ký đất đai chỉnh lý và trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân..., Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Tài nguyên và Môi trường, ... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- 
- Lưu VT 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_ve_viec_gia_han_su_dung_dat_mau_so_13dk.doc