Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn - Mẫu số 80-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn - Mẫu số 80-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 80-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN... (1)
 Số: ....../ ....../QĐ-PT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ......, ngày...... tháng...... năm 
QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM
 THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
TÒA ÁN NHÂN DÂN..(2)
Căn cứ vào Điều 48, Điều 323 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số//TLPT-...(3) ngày thángnăm 
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về:(4) 	
Nguyên đơn(5) 	
Địa chỉ: 	
Bị đơn(6) 	
Địa chỉ: 	
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(7)	
Địa chỉ:	
Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (8)	
Thời gian mở phiên toà:giờphút, ngàythángnăm	
Địa điểm mở phiên toà:	
Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).
2. Những người tiến hành tố tụng:(9)
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)	
Các Thẩm phán: Ông (Bà) 	
 Ông (Bà)	
Thư ký Toà án: Ông (Bà)	
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân: tham dự phiên toà (nếu có): 
Ông (Bà): 	
3. Những người tham gia tố tụng khác:(10)	
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện kiểm sát cùng cấp;
- Lưu hồ sơ vụ án.
THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 80-DS:
(1) và (2) Ghi tên Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H); nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì cần ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội).
(3) Ghi số ký hiệu và năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 05/2017/TLPT-LĐ).
(4) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu của bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).
(5), (6) và (7) Nếu nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó. Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.
(8) Ghi họ tên của người kháng cáo, tư cách tham gia tố tụng của người đó.
(9) Cần chú ý là không ghi chức vụ của Thẩm phán. 
(10) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

File đính kèm:

  • docxmau_quyet_dinh_dua_vu_an_ra_xet_xu_phuc_tham_theo_thu_tuc_ru.docx
Biểu Mẫu liên quan