Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đơn vị:…………………….
Mẫu số 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ……..
(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm )
Tổng số công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: ……người
Trong đó:
1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên trong năm là:..... Người
2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm là:.... Người
3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm:..... người.
TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Chức danh /chức vụ
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo
Ngạch/chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc
Kết quả nâng bậc trong năm ..........
Nam
Nữ
Ngạch/ chức danh nghề nghiệp
Bậc
Hệ số
Thời điểm được xếp
Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
Ngạch hoặc chức danh
Bậc lương sau nâng bậc
Hệ số lương mới được NB
Thời gian tính nâng bậc lương lần sau
Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
Tiền lương tăng thêm do NB trong năm (1.000đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I
Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên
1
2
...
II
Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1
2
...
III
Công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn
1
2
...
 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)
……., ngày……tháng……năm…………
Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
1. Đơn vị gửi kèm báo cáo này văn bản nêu những vướng mắc, đề xuất trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có)
2. Cột 7, cột 12 ghi mã số ngạch hoặc chức danh.
3. Cột 17 được tính theo số tháng hưởng chênh lệch giữa bậc lương mới được nâng so với bậc lương cũ trong năm.

File đính kèm:

  • docbaocaonangbacluong.doc