Mẫu Quyết định Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS 
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019
....................(1) 
....................(2) 
Số:............/QĐ- CCTTTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm .........
QUYẾT ĐỊNH
Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính(*) 
Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Điều 31 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ..ngày..//. (nếu có);
Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số:..........................................................................................................
ngày.............../............/....................do:.......................................................................................................................................................................................................ký;
	Tôi:..............................................................Cấp bậc, chức vụ:.....................................................Đơn vị:.......................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số...ngày//....
do..ký, đối với:
Ông(Bà)/Tổ chức(Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật):................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sinh ngày:..................../....................../...........................Quốc tịch:.....................................................................................................................................
	Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động hoặc Mã số doanh nghiệp:.....................................................................................................................
Nơi ở hiện tại/Địa chỉ trụ sở:...........................................................................................................................................................................................
CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số:..........................................................................................
Ngày cấp:...........................................................................Nơi cấp:.......................................................................................................................................
- Lý do bị cưỡng chế(4):........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Số tiền/tài sản phải thu(5):................................................................................................................................................................................................
(Bằng chữ:...................................................................................................................................................................................................................................(nếu có)).
- Cá nhân/Tổ chức đang giữ tiền, tài sản(6):.............................................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................................................................................
- Địa điểm thực hiện cưỡng chế(7):................................................................................................................................................................................
- Thời gian thực hiện(8):.............................ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.
- Cơ quan, tổ chức phối hợp(9):.....................................................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.........../................../...............................
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông(Bà)/Tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định. Ông(Bà)/Tổ chức phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.
Ông(Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho(6)....................................................................................................................................để nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chuyển giao tài sản cho cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục bán đấu giá.
3. Gửi cho(9)..........................................................................................................................................để phối hợp thực hiện kê biên tài sản.
4. Gửi cho(10)........................................................................................................................................để tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)
(*) Mẫu này được sử dụng để cưỡng chế thu tiền, tài sản đối với cá nhân, tổ chức vi phạm sau khi vi phạm có hành vi tẩu tán tiền, tài sản cho cá nhân, tổ chức khác giữ theo quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính; (1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người ra quyết định; (3) Ghi rõ địa danh hành chính; (4) Ghi rõ lý do bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 86, 87 Luật xử lý vi phạm hành chính; (5) Mô tả tên gọi, đặc điểm của từng tài sản phải thu (nếu nhiều thì lập bảng thống kê riêng), nếu thu tiền thì phải ghi rõ số tiền phải thu; (6) Ghi họ tên của cá nhân/tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế; (7) Ghi địa chỉ nơi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân/tổ chức khác đang giữ; (8) Ghi thời hạn phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện biện pháp cưỡng chế; (9) Ghi tên của UBND xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm thực hiện cưỡng chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; (10) Ghi tên của cá nhân/tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_cuong_che_thu_tien_tai_san_de_thi_hanh_quyet.doc
Biểu Mẫu liên quan