Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
 Kính gửi:	
- Tên đơn vị:	
- Địa chỉ trụ sở chính:	
- Mã số thuế:	
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Nay Công ty ............................................... đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Cầu giấy theo phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Tài sản cố định đăng ký trích khấu hao chi tiết dưới đây:
STT
Tên tài sản cố định
Thời gian trích khấu hao tài sản cố định
Bắt đầu trích khấu tài sản cố định
1
......................................
............................
..................................
2
3
....................., ngày .... tháng .... năm 20....
TÊN ĐƠN VỊ
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_dang_ky_phuong_phap_trich_khau_hao_tscd.docx
Biểu Mẫu liên quan