Mẫu Biên bản Bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản - Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Biên bản Bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản - Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019
....................(1) 
....................(2) 
Số:............/BB-BGPTGTVPHC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản
Căn cứ Quyết định số.........................ngày....../....../..do(3).....................................................
.ký.
Hôm nay, hồi...........giờ............phút,ngày.............../............../...............tại:...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
A. Đại diện bên giao gồm:
1....................................................................................Cấp bậc, chức vụ:........................................... Đơn vị:................................................................
2....................................................................................Cấp bậc, chức vụ:........................................... Đơn vị:................................................................
B. Đại diện bên nhận:
Ông(Bà)/Tổ chức(Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật):................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sinh ngày:..................../....................../...........................Quốc tịch:.....................................................................................................................................
	Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động hoặc Mã số doanh nghiệp:.....................................................................................................................
Nơi ở hiện tại/Địa chỉ trụ sở:...........................................................................................................................................................................................
CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số:..........................................................................................
Ngày cấp:...........................................................................Nơi cấp:.......................................................................................................................................
Tiến hành bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản bao gồm (4): 
STT
TÊN PHƯƠNG TIỆN
SỐ LƯỢNG
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), XUẤT XỨ (NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG
GHI CHÚ
Đại diện bên nhận đã kiểm tra, nhận đủ số phương tiện giao thông vi phạm hành chính nêu trên. Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên giao, bên nhận mỗi bên giữ 01 bản.
Biên bản lập xong hồi............giờ............phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
 (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản; (3) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của người đã ký Quyết định; (4) Trường hợp bàn giao nhiều phương tiện giao thông vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Biên bản này 

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_ban_giao_phuong_tien_giao_thong_vi_pham_hanh_ch.doc
Biểu Mẫu liên quan