Mẫu Biên bản Bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra - Mẫu số 59/BB-BGHS

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Biên bản Bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra - Mẫu số 59/BB-BGHS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 59/BB-BGHS
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019
....................(1) 
....................(2) 
Số:............/BB-BGHS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra
Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự số:....................................................................ngày............./............../....................do...........................................................................................................................ký;
Hôm nay, hồi...........giờ............phút, ngày.............../............../...............tại:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
A. Đại diện bên giao gồm:
1.................................................................................Cấp bậc, chức vụ:.................................................... Đơn vị:..........................................................
2.................................................................................Cấp bậc, chức vụ:.................................................... Đơn vị:..........................................................
B. Đại diện bên nhận gồm:
1.................................................................................Cấp bậc, chức vụ:.................................................... Đơn vị:..........................................................
2.................................................................................Cấp bậc, chức vụ:.................................................... Đơn vị:..........................................................
Tiến hành bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính gồm có (3):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đại diện bên nhận đã kiểm tra, nhận đủ các tài liệu có trong hồ sơ nêu trên. Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên giao, bên nhận mỗi bên giữ 01 bản.
Biên bản lập xong hồi...........giờ...........phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
 (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản; (3) Ghi rõ số lượng, tên các loại biên bản, quyết định, tài liệu có trong hồ sơ

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_ban_giao_ho_so_vu_vi_pham_hanh_chinh_cho_co_qua.doc
Biểu Mẫu liên quan