Mẫu Báo cáo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

pdf4 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Mẫu báo cáo Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024) 
Tên đơn vị: . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 
. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Số: /BC . .., ngày tháng năm 2024 
BÁO CÁO 
Kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 
I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG 
1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 
2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có). 
3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2024 
4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 
- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm 
2. Khó khăn, tồn tại 
3. Kiến nghị, đề xuất 
4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động. (theo mẫu tại Phụ lục 
của Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017) 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động – TBXH; 
- Lưu: VT, 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG 
VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024 
(Kèm theo báo cáo số: /BC- ngày / /2024) 
STT Các hoạt động Đơn vị Số lượng Ghi chú 
1 Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II 
năm 2024 hưởng ứng Tháng hành động lớp 
Tổng số người được huấn luyện, trong đó: Người 
Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác 
an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1) Người 
Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh 
lao động (nhóm 2) Người 
Huấn luyện cho người lao động làm công việc có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
(nhóm 3) 
Người 
Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động Người 
Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5) Người 
Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) Người 
Huấn luyện cho người lao động làm việc không 
theo hợp đồng lao động (nếu có) Người 
2 Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin 
trên truyền hình, báo chí Tin, bài/ cuộc 
3 Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp 
phích) quyển/ tờ 
4 Phát động, triển khai các chiến dịch, phong 
trào thi đua về ATVSLĐ 
phong trào/ 
chiến dịch 
Số tập thể Tập thể 
Cá nhân tham gia Cá nhân 
5 Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động Cuộc thi 
Số lượng người tham gia Người 
6 Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi Cuộc thi 
Số lượng người tham gia Người 
STT Các hoạt động Đơn vị Số lượng Ghi chú 
7 Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng 
ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức 
trong Quý II năm 2024. 
Cuộc 
Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra Cơ sở 
Số vi phạm được phát hiện Vi phạm 
8 Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện 
các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy 
trình làm việc an toàn. 
Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện Nguy cơ 
Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây 
dựng, bổ sung 
Nội quy 
Quy trình 
9 Quan trắc môi trường lao động 
Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường 
lao động Cơ sở 
Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động 
(đối với cơ sở sản xuất) Số cuộc 
10 Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động 
(Quý II năm 2024) Cuộc 
Tổng số người được khám Người 
11 Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành 
động về ATVSLĐ cuộc 
12 Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn 
Nạn nhân 
/gia đình 
13 Tổ chức hội thảo/ hội nghị cuộc 
14 Khen thưởng về ATVSLĐ năm 2023 
Tập thể 
Cá nhân 
15 Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II năm 2024 
Trong đó: 
vụ 
 % tăng, 
giảm so 
với cùng 
kỳ Quý II 
năm 
trước 
Tổng số người bị tai nạn người 
Số người chết người 
STT Các hoạt động Đơn vị Số lượng Ghi chú 
Số người bị thương nặng người 
16 Kinh phí 
Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản 
xuất kinh doanh Triệu đồng 
Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp 
khác (nếu có) Triệu đồng 
17 Các nội dung khác (nếu có) 
 - Tổ chức diễn tập xử lý sự cố, huấn luyện, diễn 
tập công tác PCCC; 
- Tổ chức huấn luyện sơ cứu cấp cứu cho người 
lao động; 
- Tổ chức hành động thu gom rác thải nhựa để vệ 
sinh, bảo vệ môi trường 
- Phổ biến các nội quy, quy trình về ATVSLĐ 
cho nhà thầu, khách tham quan 
- 

File đính kèm:

  • pdfmau_bao_cao_thang_hanh_dong_ve_an_toan_ve_sinh_lao_dong_nam.pdf
Biểu Mẫu liên quan