Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho VNĐ) - Mẫu 08a-TT

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Dùng cho VNĐ) - Mẫu 08a-TT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị:...................
Mẫu số 08a - TT
Bộ phận:................
(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC
ngày .../.../2014 của BTC)
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ 
(Dùng cho VNĐ)	Số:............
Hôm nay, vào........ giờ.........ngày.........tháng......... năm .......
Chúng tôi gồm:
Ông/Bà:.....................................................................đại diện kế toán
Ông/Bà:.....................................................................đại diện thủ quỹ
Ông/Bà:.............................................................đại diện ....................
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:
STT
Diễn giải
Số lượng ( tờ )
Số tiền 
A
B
1
2
I
Số dư theo sổ quỹ:
x
.......................
II
Số kiểm kê thực tế: 
x
.......................
1
Trong đó: - Loại
.......................
.......................
2
 - Loại
.......................
.......................
3
 - Loại
.......................
.......................
4
 - Loại
.......................
.......................
5
 - ...
.......................
.......................
III
Chênh lệch (III = I – II): 
x
.......................
	- Lý do: + Thừa: .............................................................................................
 + Thiếu: ............................................................................................
	- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:..........................................................................
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_bang_kiem_ke_quy_dung_cho_vnd_mau_08a_tt.docx
Biểu Mẫu liên quan