Giấy đề nghị Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy đề nghị Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày  tháng  năm 
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty .. (Tên doanh nghiệp)
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty .(Tên doanh nghiệp)	
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . (Tên doanh nghiệp)	;
- Căn cứ nhu cầu quản trị và điều hành của Công ty . (Tên doanh nghiệp).
Bằng văn bản này, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị công ty . (Tên doanh nghiệp) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ . năm .. để thảo luận và quyết định các vấn đề sau:
1. 	
2. 	
3. 	
Kính mong Hội đồng quản trị xem xét và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để sớm giải quyết các vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn./.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docgiay_de_nghi_ve_viec_trieu_tap_cuoc_hop_dai_hoi_dong_co_dong.doc
Biểu Mẫu liên quan