Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1957 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG…………………………….	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	--------------------	-------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200..
ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)
Kính gửi: 	PHÒNG KHCN-HT&SĐH
Thầy (Cô) 	
Phụ trách môn học	
Họ tên học viên: 	MSHV: 	
Ngày sinh: 	Nơi sinh: 	
Chuyên ngành: 	Khóa:	
Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn 	
Ngày thi 	Phòng thi	Điểm thi	(điểm chữ………).
	Phòng KHCN-HT&SĐH	Học viên
	………………………………….	………………………………….
_____________________________________________________________________
PHẦN DÙNG CHO CHẤM PHÚC TRA
(Giảng viên phụ trách môn học phản hồi kết quả chấm phúc tra về Phòng KHCN-HT&ĐT trước ngày …. tháng…. năm …..)
Điểm thi trước phúc tra: Điểm số 	Điểm chữ	
Điểm phúc tra: Điểm số 	Điểm chữ	
L‏‎‏ý do thay đổi điểm (nếu có thay đổi):	
	 Ngày … tháng … năm 20…
	Khoa quản lý ngành	Giảng viên phụ trách môn học
	……………………………………	…………………………………….

File đính kèm:

  • docdon_xin_cham_phuc_khao_bai_thi_ket_thuc_mon_hoc__9644.doc
Biểu Mẫu liên quan