Đơn kiến nghị hành vi lấn chiếm đất đai

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn kiến nghị hành vi lấn chiếm đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------
 , ngày . tháng . năm 20.
ĐƠN KIẾN NGHỊ HÀNH VI
 LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Xã(1).....................Huyện(2).....................Tỉnh(3)
Tên tôi là:.....................................................................................................................
Số CMND:....................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tôi xin trình bày lý do như sau: (4)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về xử lý hành vi lấn chiếm đất của (5).................................................................................. để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (6)..........................................................Cấp ngày: (7).............................................
Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_kien_nghi_hanh_vi_lan_chiem_dat_dai.docx
Biểu Mẫu liên quan