Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1074 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ TT&TT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 17/01/2010 của Bộ TT&TT)
TÊN CƠ SỞ IN
.......................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................., ngày...... tháng......năm..........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
1. Tên cơ sở in:……………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số Điện thoại:……………………………………………………………………..
Đăng ký kinh doanh số:……………....ngày…..tháng……năm……... đơn vị cấp:………………………………………………………………………………..
Đề nghị đăng ký vàng mã để in:
Tên vàng mã:……………………………………………………...……….
Khuôn khổ:………………………Số trang (hoặc tờ):………..……………
Nội dung:……………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………...
2. Tên tổ chức, cá nhân đặt in:…..………………………..……….……………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………...........
CMND: số…………….. ngày……tháng……năm……..; nơi cấp……………….
3. Mục đích in sản phẩm vàng mã:………………………………..………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
	Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký loại vàng mã trên cho cơ sở in chúng tôi.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdondndangkyvangmadein.doc
Biểu Mẫu liên quan