Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

doc5 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng 
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG
DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP 
Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4)
Họ và tên người làm đơn (*): ……………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………nam, nữ ………….....
Nơi sinh: ……………….………………………………………………………....
Nơi ở hiện nay: …………….…………………………………………………......
………………………….………………………………………………………....
Hộ khẩu thường trú …………………………………………………………….....
………………………….………………………………………………………....
Địa chỉ liên lạc khi cần thiết: …….…………………………………………….....
Số điện thoại:……………………Email…………………………………………..
Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo
Họ và tên người có văn bằng: ……………….……..…………………………......
Trình độ đào tạo ……………….……………………………………………….....
Nơi cấp ……………….……………………………….……………………….....
.................................................................................................................................
Ngày cấp ……………….………………………………………………………....
Tên cơ sở giáo dục nước ngoài ……….……………….……………………….....
Thuộc nước/Tổ chức quốc tế ……………………….………………………….....
Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp định, tự túc) ………….……….........
……………….…………………………………………………………………....
Quyết định cử đi học (nếu có): Số QĐ …………., ngày ký QĐ ….………….......
Cấp ra quyết định:………..…………………………………………………….....
Hình thức đào tạo (chính quy, học từ xa)......………….…………………............
Thời gian đào tạo ……….…………………………………………………….......
Chuyên ngành đào tạo ….…………………………………………………….......
Có đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?
1 Có đăng ký 1 Không đăng ký
Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do …………………………………………............
……………………..…….………………………………………………….........
………………………….……………………………………………………........
Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
 	...., ngày tháng năm 200…
	 Người làm đơn 
 (ký và ghi rõ họ tên)
______________________________________
Chú thích (*): Người làm đơn có thể là người có văn bằng hoặc người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc là người được ủy quyền. Nếu là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người có văn bằng có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác.
Mẫu 2. Giấy biên nhận hồ sơ
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị:................................
(Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ)
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG 
DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP
Họ và tên người nộp hồ sơ:.................................................................................................
Cơ quan công tác:……………………………Điện thoại :………………………............
Hồ sơ gồm có:
STT
Loại văn bản
Số lượng
Có
1.
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
2.
Bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch tiếng ra Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
3.
Bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực 
4.
Các tài liệu khác gồm có:
 - ..............................................................................
 - ..............................................................................
 - ..............................................................................
 - ...............................................................................
Ngày nhận hồ sơ:…………………………………………………………………………
Ngày trả hồ sơ: 
- Không quá 15 ngày làm việc (đối với công nhận văn bằng giáo dục phổ thông)
- Không quá 30 ngày làm việc (đối với công nhận văn bằng TCCN, CĐ, ĐH, ThS và TS)
 Người nộp hồ sơ 
 (ký, ghi rõ họ tên) 
 Người nhận hồ sơ 
 (ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Giấy biên nhận này được thu lại lưu hồ sơ sau khi trả kết quả
Mẫu 3. Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UỶ BAN NHÂN DÂN
 tỉnh/thành phố………….
_____________
 Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
 ……….., ngày tháng năm 200…
CÔNG NHẬN
Văn bằng số ………………ngày cấp …………………………..…………………
do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài).................................................................
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng) …………………………………………
Ngày sinh: ……………………………………………............................................
Nơi sinh: ……………………………………………...............................................
Là bằng tốt nghiệp (THCS, THPT) ………………......................…………………
Đã đăng ký tại ……………………………….. ngày…… tháng……. năm 200…
 GIÁM ĐỐC SỞ
 	 (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
Đã vào sổ đăng ký số……………
Mẫu 4. Giấy công nhận văn bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
_____________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
 Hà Nội, ngày……… tháng…… năm 200…
CÔNG NHẬN
Văn bằng số ……………ngày cấp …………………………………..……………
do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài) …………………………..……………..
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng) …………………………………………
Ngày sinh: ……………………………………………............................................
Nơi sinh: …………………………………………...................................................
Là bằng tốt nghiệp (TCCN, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ) …………………..
Đã đăng ký tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày........ tháng......... năm 200…
 CỤC TRƯỞNG 
 	 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
Đã vào sổ đăng ký số………………

File đính kèm:

  • docDN-cong-nhan-van-bang.doc
Biểu Mẫu liên quan