Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ TT&TT Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
XUẤT BẢN
......................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
………, ngày ….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: ......................................................... 
...................................................................................................................................…………...
2. Địa chỉ: ................................................................................................................................... 
Số điện thoại: ..........................Số fax: ................... Email ……………………………………….
3. Tên tài liệu: ............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................…………..
Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): .................................................................................................
4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): ................................................................
Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ...........................................................................................
5. Hình thức tài liệu: ................................................................................................................... 
6. Số trang: ……………………….. Phụ bản (nếu có): ...............................................................
7. Khuôn khổ: …………………. cm. Số lượng in: ............................................... bản
8. Tên, địa chỉ cơ sở in: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
9. Mục đích xuất bản: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: ...........................................................................
....................................................................................................................................................
11. Đăng ký Mã số sách quốc tế (ISBN) (có/không): .................................................................
12. Nội dung tóm tắt của tài liệu: ............................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
13. Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu đề nghị cấp giấy phép xuất bản.
14. Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản và các quy định pháp luật về xuất bản. 
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docdondncapgiayphepxbtlkhongkd.doc