Mẫu Quyết định Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Mẫu số 25/QĐ- TĐCQĐXP

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Mẫu số 25/QĐ- TĐCQĐXP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP 
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019
....................(1) 
....................(2) 
Số:............/QĐ- TĐCQĐXP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm .........
QUYẾT ĐỊNH
Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số...
ngày..//.do....ký;
Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số...
ngày../../. (nếu có);
	Tôi:..............................................................Cấp bậc, chức vụ:.....................................................Đơn vị:......................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.
ngày..//.do....;
.ký, đối với:
Ông(Bà)/Tổ chức(Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật):................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sinh ngày:..................../....................../...........................Quốc tịch:.....................................................................................................................................
	Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động hoặc Mã số doanh nghiệp:.....................................................................................................................
Nơi ở hiện tại/Địa chỉ trụ sở:...........................................................................................................................................................................................
CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số:..........................................................................................
Ngày cấp:...........................................................................Nơi cấp:.......................................................................................................................................
- Lý do tạm đình chỉ(4):.........................................................................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông(Bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định. 
Ông(Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho(5)..........................................................................................................................................để tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)
(1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên đơn vị của người ra quyết định; (3) Ghi rõ địa danh hành chính; (4) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính; (5) Ghi tên của cá nhân/tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_tam_dinh_chi_thi_hanh_quyet_dinh_xu_phat_vi_p.doc
Biểu Mẫu liên quan