Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất - Mẫu số 09/ĐK

doc4 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất - Mẫu số 09/ĐK, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: .. Quyển ..
Ngày ../../..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): 
1.2. Địa chỉ(1): ..
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: ; 2.2. Số phát hành GCN: .;
2.3. Ngày cấp GCN // .;
3. Nội dung biến động về: ..
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
- ;
..;
..;
..;
..;
..;
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- ;
..;
..;
..;
..;
..;
4. Lý do biến động
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
., ngày .... tháng ... năm 
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ngày tháng năm 
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Ngày tháng năm 
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Ngày tháng năm 
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày tháng năm 
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
Ngày tháng năm 
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày tháng năm 
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

File đính kèm:

 • docdon_dang_ky_bien_dong_dat_dai_tai_san_gan_lien_voi_dat_mau_s.doc
Biểu Mẫu liên quan