Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đơn vị:…………………….
Mẫu số1
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ....NĂM...
(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm )
STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Chức danh/ chức vụ
Ngạch/chức danh nghề nghiệp, bậc lương hiện hưởng
Đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
Ghi chú
Nam
Nữ
Ngạch/ chức danh nghề nghiệp
Bậc
Hệ số
Thời tính nâng bậc lương lần sau
Bậc
Hệ số
Thời gian tính nâng bậc lương lần sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)
……., ngày……tháng……năm…………
Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau-so-1.doc
Biểu Mẫu liên quan