Biên bản đối thoại tại nơi làm việc

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản đối thoại tại nơi làm việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(TÊN DOANH NGHIỆP)
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 	
BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
Số: 	
☐ Định kỳ ☐ Đột xuất
Vào lúc	 giờ	phút, ngày 	, tại: 	
(Tên doanh nghiệp) .. đã tiến hành đối thoại tại nơi làm việc.
I. Thành phần tham dự:
1/ Đại diện doanh nghiệp:
Họ tên: 	, Chức vụ:	làm Chủ tọa.
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
(Theo ủy quyền/chỉ định của Giám đốc ngày	)
2/ Đại diện tập thể lao động:
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
Họ tên: 	, Chức vụ:	
 (Theo sự bầu cử của tập thể ngày 	)
- Thư ký ghi biên bản:	, Chức vụ:	
II. Nội dung đối thoại:
1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.
2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.
3. Điều kiện làm việc.
4. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.
5. Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tập thể lao động.
6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.
III. Kết quả đối thoại:
1. Các nội dung thống nhất và biện pháp thực hiện:
2. Các nội dung còn ý kiến khác nhau chưa thống nhất, cách thức giải quyết:
Buổi đối thoại kết thúc vào lúc:	 giờ 	phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên tham gia đối thoại giữ 01 bản và 01 bản lưu tại Doanh nghiệp./. 
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ 
LAO ĐỘNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN 
DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbien_ban_doi_thoai_tai_noi_lam_viec.doc