Báo cáo tổng hợp tồn kho

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo tổng hợp tồn kho, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ, Sở : ……….
Đơn vị : …………
BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO
	Tháng :........................................
	Loại :............................................................................................................
Vật tư hàng hoá
Đầu kỳ
Nhập kho
Xuất kho
Cuối kỳ
Mã
Tên
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
Cộng theo loại
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập
Thủ kho
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docBCtonghoptonkho.doc